ESMP for second phase of construction of classrooms and latrines sub-projects under Rwanda QBE-HCD Project in Nyamagabe District

URUTONDE RW'IBIGO BY'AMASHURI ABANZA N'ABAYOBOZI BABYO

N0SectorCellVillageSchool nameName of head teacherPhone number
1BURUHUKIROBYIMANAGAKANGAGAEP BishyigaNYIRABANYUZAHAYO SpécioseO783304569
2BUSHIGISHIGIBUSHIGISHIGIEP BushigishigiNTIVUGURUZWA0783113790
3GIFURWEGIFURWEEP GifurweNYIRASINAYOBYE CHRISTINT0788430906
4CYANIKAKIYUMBAKAGARAMAEP KiyumbaBAHIZI VEDASTE0783067774
5NYANZABUHIGAEP MugombwaMUKARUBAYIZA AliveraO788658466
6NYANZOGAMBEHOEP NyanzogaMUKANZEYIMANA ClementineO788611100
7GASAKAKIGEMEMUNOMBEEP GasakaMUKAKALISA Anne Marie0788529678
8NGIRYISUMBAEP SumbaNTIGINAMA Tharcisse0728506589
 NZEGAGITANTUEP GITANTUKAYIHURA EVARISTE0783056562
10NYAMUGARINYARUSANGESOS GIKONGORORUBANGISA Lambert0788859673
11REMERAMURIROEP Remera NTABANGIRA BonaventureO788403744
12GATARERUGANDARUNABAEP GakomaHATANGIMBABAZI EvaristeO788658566
13MUKONGOROGIKUNGUEP GikunguNSHIMUREMYI ValensO788655882
14GATARERWAMAKARAEP NganzoNDAYAMBAJE ISDORE0783220254
15KADUHAMURAMBIKASEMANYANAEP MugoteMUKESHIMANA VénantieO788283995
16NYABISINDUKIREHEEPKirehe PUWIRINGIYIMANA VitalO788610860
17NYAMIYAGANKOMEROEP NkomeroMUKANDORI AlphonsineO788659884
18KAVUMUBAMBAEP  Kaduha BMUKAMWIZA DativeO788685754
19NYABISINDUMUKONGOROEP Kirehe CRURENGANGANIZI BonaventureO788623413
20KAMEGERIBWAMAKIGARAMAEP BwamaUWIZEYE JacquelineO788505895
21KAMEGERIKAMEGERIEP KamegeriSIBOMANA SYLVESTRE0788898131
22RUSUSABAROEP Baro  
23KIBIRIZIRUHUNGAKABUGAEP kibiriziMUKAHIGIRO VenantieO788505863
24KARAMBONYIRAKIRAROEP Kiraro CUWIMBABAZI Agathe0784954196
25BUGARURAKASEBUTURANYIEP MuganzaRUTAYISIRE AlphonseO788552442
26KIBUMBWEBWENDAMURAMBIEP BwendaNDAGIJIMANA CelestinO788811236
27GAKANKANKURUBUYEEP GakankaMUNYEMANA AthanaseO783298033
28NYAKIZAKARAMBOEP KinyanaRUGWABIZA ValensO783238670
29KITABIMUJUGAGAHANDEEP GahandeNANGWAHAFI JudithO788282201
30KAGANOKINTOBOEP CyumushyikaNSABIMANA PascalO788768520
31MUKUNGUGAHIRAEP GashwatiNTAKIRUTIMANA Gervais0788492380
32MUJUGARWUFIEP MujugaBARISHAKA JaquelineO788982755
33SHABAMUYANGEEP MuyangeNDUWAMUNGU DrocellaO788466743
34UWINGUGUUWURUNAZIEP UwinguguMUKESHIMANA ESTHER0788297190
35MBAZINGAMBIMAHERESHOEP MahereshoNYIRANGENDO MADELEINE0786245216
36MANWARIKARAMBIEP MANWARIHAGENIMANA EVARISTE0783710374
37MUGANORUHINGAKARAMBIEP KarambiHAFASHIMANA VEDASTE0788291660
38GITONDOREROGITUNTUEP MuganoUGIRASHEBUJA EvaristeO788552100
39GITWAKABUHOROEP MwumbaMUKARUGAMBWA BénieO785556145
40YONDENYARUSAZIEP NyarusaziNSENGUMUREMYI JMV0783348142
41SOVURUGARAMA IEP SOVUMUKANKUNZURWANDA GaudenceO788922716
42SOVUNZIRANZIZAEP MubugaMUKANYEMERA VIRGINIE0783125937
43MUSANGEMASAGARACYABASANAEP MasagaraUwimana DativeO788932774
44MASIZIMUNINIEP NyaruziNiyoyita Marie ChantalO783459765
45MASANGANOGASAGARAEP NkoreTuyisenge Jean BaptisteO788735977
46JENDACYABAGOMBAEP MusangeNTAWIGIRA Abel0788814269
47JENDANYAKIBUNGOEP Jenda Kanyumba AnnonciataO783392297
48NYAGISOZIUWARABASHIEP NyagisoziMunyaneza AlphonseO785008130
49MUSEBEYANYARURAMBINYARURAMBIEP NyarurambiMBANJIMIHIGO CHARLES0783347729
50RUGANORUGANOEP RuganoMUKAHIRWA JacquelineO785315292
51RUNEGEGAKEREKOEP RunegeMUKAREMEZO AppolinarieO783103250
52MUSHUBIBUTETERIREMERAEP RemeraNTUMWA ElieO783321446
53CYOBENYAKABINGOEP GasenyiMUNYEMANA David0785755096
54GASHWATIGASHWATIEP GashwatiMUSABYIMANA InnoncentO788660057
55CYOBENYAGISUMOEP NyagisumoURIMUMAHORO JEAN BAPTISTE0788813292
56NKOMANENYARWUNGORUTOYIEP Bisharara  
57BITANDARABUHANZIEP BuhanziNTIRUGIRIBAMABE ABRAHAM 0783571024
58MUSARABAKIMBOGOEP MusarabaRUTIJANA DismasO788667466
59TWIYATWIYAEP TwiyaHABONIMA AlexisO788802129
60TAREGATOVUMUHATIEP GatovuMUKAKAMANZI Marie RoseO788601328
61BUHOROKANSEREGEEP GisanzeTWIZERIMANA Jean DamascèneO788596627
62BUHOROKIRWAEP KIRWAMUNYEMANA AlexandreO783108378
63GASARENDAMUSEEP MuseNYIRANGWIRIZA PétronilleO788581758
64UWINKINGIKIBYAGIRAKAGANOEP KaganoTWAGIRIMANA XavierO788637543
65MUNYEGEGAHANGOEP GahangoNGENDAHAYO EZECHIEL0788572645
66RUGOGWENYAMUGARIEP MuniniHABIMANA FaustinO788636903
67GAHIRAGITITIEP WinkingiUWIMANA MargueriteO788736227
68MUDASOMWAUWANJYOGOROEP NsindukaMUREKATETE JeanetteO788946512
69GAHIRAKIBUGAZIEP RugeyoHAGUMUBUHORO JamesO788894638
70MUNYEGEMUNYEGEEP MbugaMUKESHIMANA M Louise0785983816

URUTONDE RW'ABAYOBOZI B'AMASHURI YISUMBUYE

NoSectorCellVillageSchool nameName of head teacherPhone number
1BURUHUKIROKIZIMYAMURIROGIKUNGU/GASHWATIGS KIZIMYAMURIROMUHIZI EtienneO788792776
2GIFURWENGANZOGS Kibyagira NIJYEMBERE APHRODICE0788602768 /0728602768
3BYIMANA GAKANGAGAES BISHYIGANZARAMBA Alphonse0788440176/0728440176
4BYIMANA RUKERIGS RugogweMUKANTABANA Josée0788805645
5CYANIKAKARAMANYANZAGS Cyanika Gisaza Aime ClaudeO788569973
6KARAMANYANZAGSNDP CyanikaKABAYIZA  FRANCOIS  XAVIER0788611099
7NGOMAKINGAGS NgomaBIGOREYIKI JMV0788884275
8GITEGAGASHARUGS RUGOGWENIYIMURORA MARIE LOUISE0788802906
9GASAKAKIGEMEGAKOMAGS Kigeme BNKUNZIMANA CALIXTE0788615211
10NYAMUGARINYARUSANGEGS Gikongoro HAGENIMANA MARTIN0788549878
11NGIRYIMUNYEGEES SUMBASINAYOBYE Joseph0788433836
12NYAMUGARINYARUSANGEDON BOSCO VTCABBE HARERIMANA VALENS0786213079
13NYAMUGARINYAMUGARIES NYAMAGABENGEZENUBWO Mathias0788767644
14KIGEMEGAKOMAGS Kigeme AHARERIMANA EmmanuelO788600587
15NGIRYINGIRYIPETIT SEMINAIRE St PaulRec. 0783822237
16NYAMUGARIKIGARAMAGS MulicoUWIZEYIMANA DINAH0788560502
17GATAREGATAREGASHYASHYAGS Gatare ABBE NSABIMANA LUCIEN0783471121
18CYERURUSHYARARAGS NyarwungoBIZIYAREMYE Fidele0783542937
19KADUHAMUSENYIRUGANDAGS MusenyiKABALISA JEREMIE0788420991
20KAVUMU BAMBAGS Kaduha A Sr.Maliakkel Joseph Moncy Mary0783065781/0726524174
21KAVUMU KAMONYIES KADUHANSANZIMANA THACIEN0788784277
22KAVUMU BAMBAGS kaduhaNSHIMIYIMANA PASCAL0788674686
23KAMEGERINYARUZISANYARUSIZAGS RUSUSARUSIZANA Bernard0788663816
24KIZIKINYANAGS Kizi NSANZIMANA JosbertO788545355
25KIBIRIZIUWINDEKEZIBIREMBOGS BugaramaBYABAGABO InnoncentO788592324
26KARAMBOKAVUMUGS Kiraro P MUGENZI Jean damascene0788586685/0725571530
27KIBUMBWEKIBIBIRWEZAMENYOGS Kibumbwe NIZEYIMANA Emmanuel0788802901
28KITABIUWINGUGUGISARENDAGS SHABANDIMUBANZI Jean BoscoO788813282
29KAGANOUWABUMENYIGS Kitabi NSABIMANA Jean Claude0788818988
30MBAZIMUTIWINGOMAGATWAGS MutiwingomaBALIGIRA EvodeO788664730
31NGARAGASHARUGS Mbazi UWIRAGIYE Salvator0788212643
 NGAMBIMAHERESHOE.S MAHERESHOHARINDINTWARI Emmanuel0788528942
32NGAMBIGASEKEES NGARAMBARUSHIMANA ERPERT0788535034 /0728535034
33MUGANOSITUTURYANGOGS TURYANGOMUSABYIMANA AndreO783617064
34GITONDORERO GS Maso DUSENGUMUREMYI ORIGENE0785137838
35MUSANGEGASAVEMURAMBIGS GasaveMUSHIMIYIMANA DésiréO788814775 /0728814775
36MASAGARAMUTAKARAGS Mutakara KALISA Gabriel0788615472
37MASIZIKARAMAGs MusangeKAYIRANGA EUGENE0785092188
38MUSEBEYARUSEKERAREBEROGS RusekeraUWAMWEZI BEATHA (a.i)0788674534
39SEKERARUGAZIGS Sekera MUNYANEZA Fidèle0788444644
40GATOVUBISEREGANYATSS MUSEBEYAMATESO FERDINAND0788200069/0785760043
41MUSHUBIBUTETERIKIZANGANYAGS ButeteriNSHIMIYIMANA FRANCOIS0783006181
42GASHWATI MUSHUBIGS Mushubi UWAYEZU PROSPER0788610852 /0728610852
43GASHWATIMUSHUBIES MUSHUBIBUTERA Denys0788409232
44NKOMANEMUTENGERIMUTENGERIGS MutengeliKIGABO RICHARD RUNEZERWA0788765658
45BITANDARARUGEYOGS Bitandara NIYIRORA JeremieO788601956
46TARENYAMIGINANGOROREROGS NgororeroMUBYEYI GraceO788459295
47NKUMBUREMUHUMOGS NkumbureBARANYERETSE Noel0722001645
48GASARENDAUWINKOMOGS Uwinkomo MUKASHYAKA Josephine0788730212
49GASARENDAKAGARAMAES MUDASOMWAABIRAGIYE FRANCOISEO788833651
50UWINKINGIGAHIRASEKERAGS Kibyagira BIZUMUREMYI AlphonseO788811316
51MUNYEGEMUNYEGETTC MbugaMurwanashyaka Philippe0788641396

ABAYOBOZI B'AMASHURI Y'IMYUGA

N0SectorCell VillageSchool nameName of head teacherPhone number
1GASAKAKIGEMEGAKOMAKIGEME VTCMUKABUGINGO JEANNE0788258526
2MUSEBEYAGATOVUBISEREGANYAMUSEBEYA VTCMATESO FERDINAND0785760043
3MUSANGEMASAGARAMUTUNTUMUTUNTU VTCTUBONYIMANA FIDELE0782741980
4GASAKANYAMUGARINYARUSANGEDON BOSCO VTCABBE HARERIMANA VALENS0786213079
5UWINKINGIKIBYAGIRAKAGANOUWINKINGI VTCMUNGWAKUZWE JEAN NEPO0783128637
6CYANIKAKARAMAKARAMACYANIKA VTCBIKORIMANA Alexis0788840610
7KAMEGERIKIZIGAKOMEYEMWOGO VTCNTAWUKURIRYAYO  Schadrack0788630467

AMARERERO MU KARERE KA NYAMAGABE

AHARI AMARERERO MU KARERE KA NYAMAGABE

NO

IZINA RY' IRERERO

UMURENGE

AKAGARI

UMUDUGUDU

1

GS KITABI

KITABI

KAGANO

UWABUMENYI

2

EAR TURONZI

KITABI

KAGANO

UWARWUBATSI

3

UWINTYABIRE

KITABI

KAGANO

UWINTYABIRE

4

EAR KITABI

KITABI

KAGANO

BUSUSURUKE

5

RREC GAHANDE

KITABI

MUJUGA

GAHANDE

6

EAR MUJUGA

KITABI

MUJUGA

UWINKA

7

EP GASHWATI

KITABI

MUKUNGU

GAHIRA

8

EAR MUNAZI

KITABI

SHABA

KUMUGANZA

9

EAR SHABA

KITABI

SHABA

UWAKAGORO

10

ADEPR UWINGUGU

KITABI

UWINGUGU

KIGALI

11

KAVUMU

KADUHA

KAVUMU

GAHAMA

12

NYAMIYAGA

KADUHA

NYAMIYAGA

CYUGARO

13

MUSENYI

KADUHA

MUSENYI

RUGANDA

14

NYABISINDU

KADUHA

NYABISINDU

MUKONGORO

15

MURAMBI

KADUHA

MURAMBI

KASEMANYAMA

16

 MAHERESHO

MBAZI

NGAMBI

 MAHERESHO

17

GASHWATI

MUSHUBI

GASHWATI

GASHWATI

18

ECD BWENDA

KIBUMBWE

BWENDA

MURAMBI

19

ECD GAKANKA

KIBUMBWE

GAKANKA

GIKOMERO

20

ECD KIBIBI

KIBUMBWE

KIBIBI

RWEZAMENYO

21

ECD NYAKIZA

KIBUMBWE

NYAKIZA

DUSENYI

22

ECD RYAGAHETO

MUSEBEYA

GATOVU

KANYIRANZOGA

23

ECD RUSEKERA

MUSEBEYA

RUSEKERA

REBERO

24

RUNEGE

MUSEBEYA

GATOVU

GAKEREKO

25

SEKERA

MUSEBEYA

SEKERA

RUGAZI

26

ECD MUGOMBWA

CYANIKA

NYANZA

BUHIGA

27

ECD NYABISINDU

CYANIKA

NYANZA

NYABISINDU

28

ECD KAVUMU

CYANIKA

NGOMA

KAVUMU

29

ECD NYANZA

CYANIKA

KARAMA

NYANZA

30

ECD MIKO

CYANIKA

GITEGA

MIKO

31

ECD NYANZOGA

CYANIKA

NYANZOGA

KARUVENYA

32

ECD GISHIKE

CYANIKA

KIYUMBA

GISHIKE

33

ECD Kibilizi

Kibilizi

Bugarura

Muyange

34

Irerero rya Kirwa

Kibilizi

Bugarura

Kirwa

35

Irerero rya Kasebuturanyi

Kibilizi

Bugarura

Kasebuturanyi

36

Irero rya Nyakibyeyi

Kibilizi

Bugarura

Nyakibyeyi

37

Irerero rya Muganza

Kibilizi

Gashiha

Muganza

38

Irerero rya Nyabubare

Kibilizi

Gashiha

Nyabubare

39

Irerero rya Rukamiro

Kibilizi

Gashiha

Rukamiro

40

Irero rya Gisoro

Kibilizi

Karambo

Gisoro

41

Irero rya Gitwa

Kibilizi

Karambo

Gitwa

42

Irero rya Nyamirama

Kibilizi

Karambo

Nyamirama

43

Irerero rya ruhurura

Kibilizi

Ruhunga

Ruhurura

44

Irerero rya Kabuga

Kibilizi

Ruhunga

Kabuga

45

ECD NYARWUNGO

NKOMANE

NYARWUNGO

MARAMBO

46

ECD MUTENGERI

NKOMANE

MUTENGERI

MUTENGERI

47

ECD NKOMANE

NKOMANE

NKOMANE

MUGARI

48

NGANZO

GATARE

GATARE

UWISURI

49

BAKOPFU

GATARE

BAKOPFU

MUHINGO

50

MUKONGORO

GATARE

MUKONGORO

KAGANO

51

GAKOMA

GATARE

RUGANDA

RUNABA

52

NYARWUNGO

GATARE

SHYERU

RUSHYARARA

53

ECD KIGEME

GASAKA

KIGEME

GAKOMA

54

ECD NGIRYI

GASAKA

NGIRYI

NGIRYI

55

ECD NYAMUGARI

GASAKA

NYAMUGARI

KIGARAMA

56

ECD REMERA

GASAKA

REMERA

KABEZA

57

ECD NZEGA

GASAKA

NZEGA

GITANTU

58

RCD NYABIVUMU

GASAKA

NYABIVUMU

RARO

59

GIFURWE

BURUHUKIRO

GIFURWE

GIFURWE

60

BYIMANA

BURUHUKIRO

BYIMANA

RUKERI

61

MUNINI

BURUHUKIRO

MUNINI

RUGETI

62

BUSHIGISHIGI

BURUHUKIRO

BUSHIGISHIGI

BUSHIGISHIGI

63

RAMBYA

BURUHUKIRO

RAMBYA

BURUHUKIRO

64

KIZIMYAMURIRO

BURUHUKIRO

RAMBYA

GISHWATI

AMASHURI Y'INCUKE MU KARERE KA NYAMAGABE

AHARI AMASHURI Y'INCUKE MU KARERE KA NYAMAGABE

NO

IZINA RYA GARDIENNE

UMURENGE

AKAGARI

UMUDUGUDU

1

KITABI NURSERY

KITABI

KAGANO

UWABUMENYI

2

GAHANDE NURSERY

KITABI

MUJUGA

GAHANDE

3

SHABA NURSERY

KITABI

SHABA

UWAKAGORO

4

UWINGUGU NURSEY

KITABI

UWINGUGU

KIGALI

5

BISHYIGA NURSERY SCHOOL

BURUHUKIRO

BYIMANA

GAKANGAGA

6

KIBYAGIRA NURSERY SCHOOL

BURUHUKIRO

GIFURWE

NGANZO

7

RUGOGWE NURSERY SCHOOL

BURUHUKIRO

BYIMANA

RUKERI

8

GIFURWE NURSERY SCHOOL

BURUHUKIRO

GIFURWE

BITABA

9

RUHAMIRA

MUGANO

YONDE

RUHAMIRA I

10

GS GASAVE N.S.S

MUSANGE

GASAVE

MURAMBI

11

MASAGARA N.S.S

MUSANGE

MASAGARA

CYABASANA

12

NYAGISOZI N.S.S

MUSANGE

NYAGISOZI

UWABARASHI

13

JENDA N.S. S

MUSANGE

JENDA

NYAKIBUNGO

14

KIRWA

TARE

BUHORO

KIRWA

15

NKUMBURE

TARE

NKUMBURE

MUHUMO

16

GATOVU

TARE

GATOVU

MUHATI

17

G.S UWINKOMO

TARE

GASARENDA

UWINKOMO

18

GISANZE

TARE

BUHORO

KANSEREGE

19

UMWANA BRIGHT ACADEMY

TARE

GASARENDA

MURANGARA

20

RUGEYO NURSERY SCHOOL

UWINKINGI

GAHIRA

KIBUGAZI

21

GAHANGO NUSERY SCHOOL

UWINKINGI

MUNYEGE

GAHANGO

22

WINKINGI NURSERY SCHOOL

UWINKINGI

GAHIRA

GITITI

23

KAGANO NURSEY SCHOOL

UWINKINGI

KIBYAGIRA

KAGANO

24

NSINDUKA NURSERY SCHOOL

UWINKINGI

MUDASOMWA

UWANJYOGORO

25

MBUGA NURSERY SCHOOL

UWINKINGI

MUNYEGE

MUNYEGE

26

NYAMIYAGA

KADUHA

NYAMIYAGA

CYUGARO

27

NKOMERO

KADUHA

NYAMIYAGA

NKOMERO

28

RUGANDA

KADUHA

MUSENYI

RUGANDA

29

GS KADUHA A

KADUHA

KAVUMU

BAMBA

30

KIREHE

KADUHA

NYABISINDU

KIREHE

31

RWISIBO

KADUHA

NYABISINDU

KANYEGE

32

MAHERESHO

MBAZI

NGAMBI

MAHERESHO

33

MUTIWINGOMA

MBAZI

MUTIWNGOMA

GATWA

34

GASHARU

MBAZI

NGARA

GASHARU

35

MANWARI

MBAZI

MANWARI

KARAMBI

36

RUSEKE

MBAZI

NGARA

RUSEKE

37

GASENYI

MUSHUBI

CYOBE

NYAKABINGO

38

REMERA

MUSHUBI

BUTETERI

REMERA

39

EP BWENDA

KIBUMBWE

BWENDA

MURAMBI

40

EP GAKANKA

KIBUMBWE

GAKANKA

NKURUBUYE

41

GS KIBUMBWE

KIBUMBWE

KIBIBI

RWEZAMENYO

42

EP KINYANA

KIBUMBWE

NYAKIZA

KARAMBO

43

MUBUGA PRE-PRIMARY

KIBUMBWE

NYAKIZA

DUSENYI

44

BUKUNZI PRE-PRIMARY

KIBUMBWE

KIBIBI

KABERE

45

G.S SEKERA

MUSEBEYA

RUGAZI

SEKERA

46

G.S RUSEKERA

MUSEBEYA

REBERO

RUSEKERA

47

E.P RUGANO

MUSEBEYA

RUGANO

RUGANO

48

E.P NYARURAMBI

MUSEBEYA

NYARURAMBI

NYARURAMBI

49

E.P RUNEGE

MUSEBEYA

GAKEREKO

RUNEGE

50

PREP NYANZOGA

CYANIKA

NYANZOGA

KARUVENYA

51

PREP KIYUMBA

CYANIKA

KIYUMBA

GISHIKE

52

PREP RUGOGWE CYANIKA

CYANIKA

KARAMA

MUNYINYA

53

PREP NGOMA

CYANIKA

NGOMA

KINGA

54

PREP CYANIKA

CYANIKA

KARAMA

NYANZA

55

PREP MIRAMA

CYANIKA

NYANZA

MIRAMA

56

Kayogora

Kibilizi

Ruhunga

Munombe

57

Ishuri ry'incuke rya ADEPR Ruhurura

Kibilizi

Ruhunga

Ruhurura

58

Ishuri ry'incuke rya Kabuga

Kibilizi

Ruhunga

Kabuga

59

Ishuri ry'incuke rya G.S.Bugarama

Kibilizi

Uwindekezi

Birembo

60

Ishuri ry'incuke rya Nyabubare

Kibilizi

Gashiha

Nyabubare

61

Ishuri ry'incuke rya Gasharu

Kibilizi

Gashiha

Gasharu

62

Ishuri ry'incuke rya ADEPR Uwinyana

Kibilizi

Bugarura

Uwinyana

63

GS BITANDARA PREPRIMARY

NKOMANE

BITANDARA

RUGEYO

64

GS MUTENGERI PREPRIMARY

NKOMANE

MUTENGERI

MUTENGERI

65

GS KIZI

KAMEGERI

KIZI

KINYANA

66

GS RUSUSA

KAMEGERI

NYARUSIZA

NYARUSIZA

67

EAR RUSUSA

KAMEGERI

RUSUSA

BARO

68

NTARUKA

KAMEGERI

KAMEGERI

NTARUKA

69

NGANZO

GATARE

GATARE

UWISURI

70

GIKUNGU

GATARE

MUKONGORO

Gikungu

71

ECOLE M.Saint Anibale Gatare

GATARE

GATARE

GASHASHA

72

GAKOMA

GATARE

RUGANDA

RUNABA

73

NYARWUNGO

GATARE

SHYERU

RUSHYARARA

74

EAR KIGEME

GASAKA

KIGEME

GAKOMA

75

CAMP KIGEME

GASAKA

KIGEME

GAKOMA

76

GITANTU NURSERY

GASAKA

NZEGA

GITANTU

77

EAR KABEZA

GASAKA

REMERA

KABEZA

78

GIKONGORO NURSRY

GASAKA

NYAMUGARI

NYARUSANGE

79

SOS

GASAKA

NYAMUGARI

NYARUSANGE

80

MULICO NURSERY

GASAKA

NYAMUGARI

KIGARAMA

81

BRIGHT NURSERY

GASAKA

REMERA

MURAMBI

82

ACPER NURSERY

GASAKA

NYAMUGARI

KABACUZI

83

INERNATIONAL

GASAKA

NYAMUGARI

KABACUZI

84

EAR NYABIVUMU

GASAKA

NYABIVUMU

RARO

85

SUMBA NURSERY

GASAKA

NGIRYI

SUMBA

AMASOMERO MU KARERE KA NYAMAGABE

AHARI AMASOMERO MU KARERE KA NYAMAGABE

NO

IZINA RY'ISOMERO

AHO ISOMERO RIHEREREYE

 

 

UMURENGE

AKAGARI

UMUDUGUDU

1

ADEPR KITABI

KITABI

KAGANO

UWINTYABIRE

2

EAR KITABI

KITABI

KAGANO

BUSUSURUKE

3

KINTOBO

KITABI

KAGANO

KINTOBO

4

UWINTYABIRE

KITABI

KAGANO

UWINTYABIRE

5

UWARWUBATSI

KITABI

KAGANO

UWARWUBATSI

6

GAHANDE

KITABI

MUJUGA

GAHANDE

7

MUKAKA

KITABI

MUJUGA

MUKAKA

8

UWINKA

KITABI

MUJUGA

UWINKA

9

UWANYAKANYERI

KITABI

MUJUGA

UWANYAKANYERI

10

KARAMBI

KITABI

MUKUNGU

KARAMBI

11

GATARE

KITABI

MUKUNGU

GATARE

12

GAHIRA

KITABI

MUKUNGU

GAHIRA

13

UWURUNAZI

KITABI

MUKUNGU

UWURUNAZI

14

UWICURANGIRO

KITABI

MUKUNGU

UWICURANGIRO

15

MUYANGE

KITABI

SHABA

MUYANGE

16

UWAKAGORO

KITABI

SHABA

UWAKAGORO

17

UWINKA

KITABI

SHABA

UWINKA

18

BITABA

KITABI

SHABA

BITABA

19

GAKOKO

KITABI

SHABA

GAKOKO

20

KIGALI

KITABI

UWINGUGU

KIGALI

21

ADEPR UWINGUGU

KITABI

UWINGUGU

ADEPR UWINGUGU

22

GISARENDA

KITABI

UWINGUGU

GISARENDA

23

RUBUYE

KITABI

UWINGUGU

RUBUYE

24

GITEGA

KADUHA

KAVUMU

GITEGA

25

NKOMERO

KADUHA

NYAMIYAGA

NKOMERO

26

RUGANDA

KADUHA

MUSENYI

RUGANDA

27

MUKONGORO

KADUHA

NYABISINDU

MUKONGORO

28

KASEMANYAMA

KADUHA

MURAMBI

KASEMANYAMA

29

 MAHERESHO

MBAZI

NGAMBI

 MAHERESHO

30

GASEKE

MBAZI

NGAMBI

GASEKE

31

GATWA A

MBAZI

MUTIWNGOMA

GATWA

32

GATWA  B

MBAZI

MUTIWNGOMA

GATWA

33

GASHARU

MBAZI

NGARA

GASHARU

34

KARAMBI

MBAZI

MANWARI

KARAMBI

35

KIBUMBA

MBAZI

MANWARI

KIBUMBA

36

RUSEKE

MBAZI

NGARA

RUSEKE

37

BUTARE

MBAZI

NGARA

BUTARE

38

 MAHERESHO

MBAZI

NGAMBI

 MAHERESHO

39

MUNYINYA

KIBUMBWE

BWENDA

MUNYINYA

40

SECA BWENDA

KIBUMBWE

BWENDA

MURAMBI

41

ADEPR NYAGATOVU

KIBUMBWE

BWENDA

NYAGATOVU

42

ADEPR MUBUGA

KIBUMBWE

NYAKIZA

DUSENYI

43

ADEPR KINYANA

KIBUMBWE

NYAKIZA

KINYANA

44

UEBR NYARUBUYE

KIBUMBWE

GAKANKA

NYARUBUYE

45

KABERE-BUKUNZI

KIBUMBWE

KIBIBI

KABERE

46

RAMBYA

KIBUMBWE

GAKANKA

RAMBYA

47

EAR KABERE

KIBUMBWE

KIBIBI

KABERE

48

CYERU

KIBUMBWE

GAKANKA

CYERU

49

ADEPR KADUHA

KIBUMBWE

KIBIBI

RWEZAMENYO

50

GIKOMERO

KIBUMBWE

GAKANKA

GIKOMERO

51

ADEPR NYARUBUYE

KIBUMBWE

GAKANKA

NYARUBUYE

52

ADEPR RUNYINYA

KIBUMBWE

KIBIBI

KABERE

53

BWERAMANA

MUSHUBI

GASHWATI

BWERAMANA

54

MUKONGORO

MUSHUBI

GASHWATI

GASHWATI

55

MURAMBI

MUSHUBI

BUTETERI

MURAMBI

56

KIZANGANYA

MUSHUBI

BUTETERI

KIZAGANYA

57

GITWA

MUSHUBI

BUTETERI

NGOMA

58

NYAGISUMO

MUSHUBI

CYOBE

NYAGISUMO

59

NYAKABINGO

MUSHUBI

GASHWATI

NYAKABINGO

60

E.P RUGANO

MUSEBEYA

RUGANO

RUGANO

61

E. CATHOLIQUE RUGAZI

MUSEBEYA

SEKERA

RUGAZI

62

EGLISE ADVENTIST RUBUMBURI

MUSEBEYA

SEKERA

RUBUMBURI

63

SITE RUGANZA

MUSEBEYA

RUNEGE

RUGANZA

64

E.P RUNEGE

MUSEBEYA

RUNEGE

GAKEREKO

65

E.A.R NGOMA

MUSEBEYA

RUSEKERA

NGOMA

66

SITE RUKUNGU

MUSEBEYA

RUGANO

RUKUNGU

67

ECMI

MUSEBEYA

GATOVU

GATOVU

68

EAR GATOVU

MUSEBEYA

GATOVU

GATOVU

69

EAR GATITI

MUSEBEYA

NYARURAMBI

GATITI

70

E.A RWABIGEYO

MUSEBEYA

NYARURAMBI

RWABIGEYO

71

EAR GATOVU

MUSEBEYA

GATOVU

GATOVU2

72

SITE MASINDE

MUSEBEYA

SEKERA

MASINDE

73

ABAHARANIRAKUJIJUKA

CYANIKA

GITEGA

GITEGA

74

KIGARAMA

CYANIKA

KIGARAMA

75

ADEPR MUNYERERI

CYANIKA

MUNYERERI

76

ADEPR  GITWA

CYANIKA

KARAMA

MUNYINYA

77

HUGUKA

CYANIKA

NYANZA

78

KARAMA

CYANIKA

KARAMA

79

ADEPR NGOMA A

CYANIKA

NGOMA

NYAMIRAMBO

80

TUVEMUBUJIJI

CYANIKA

KINGA

81

ADEPR NGOMA B

CYANIKA

MURAMA

82

TUZAMURANE

CYANIKA

KAMUHIRWA

83

ADEPR KABARERA

CYANIKA

KAVUMU

84

NYAMIRAMA

CYANIKA

NYANZOGA

NYAMIRAMA

85

KARUVENYA

CYANIKA

KARUVENYA

86

RUSENYI

CYANIKA

RUSENYI

87

ADEPR BIGAZI

CYANIKA

BIGAZI

88

ADEPR GAFUHISHA

CYANIKA

GAFUHISHA

89

GATENTWE

CYANIKA

KIYUMBA

GATENTWE

90

KABARERA

CYANIKA

KABARERA

91

KAGARAMA

CYANIKA

KAGARAMA

92

ADEPR KIYUMBA

CYANIKA

NYARUCYAMU

93

ADEPR KARAMA

CYANIKA

NYANZA

KIBINGO

94

ADEPR Gashiha

Kibilizi

Gashiha

Rukamiro

95

Neo apostolique

Kibilizi

Gashiha

Muganza

96

Gasharu

Kibilizi

Gashiha

Gasharu

97

ADEPR Muduha

Kibilizi

Gashiha

Muduha

98

BUGARAMA

Kibilizi

BUGARAMA

Nyabusozi

99

ADEPR BUGARAMA

Kibilizi

BUGARAMA

Munazi

100

ADEPR KABUGA

Kibilizi

BUGARAMA

Kamina

101

Kasebuturanyi

Kibilizi

Bugarura

Kasebuturanyi

102

ADEPR Kabuga

Kibilizi

Ruhunga

Kabuga

103

ADEPR  Kibilizi

Kibilizi

Ruhunga

Ruhurura

104

Advantiste Karumbi

Kibilizi

Uwindekezi

Karumbi

105

Mugote

Kibilizi

Uwindekezi

Mugote

106

ADEPR Kiraro

Kibilizi

Karambo

Gitwa

107

VAMUBUJIJI

NKOMANE

MUSARABA

RUTARE

108

RUTARE

NKOMANE

MUSARABA

RUSOYO

109

IMPARANIRAKUJIJUKA

NKOMANE

NYARWUNGO

NYARUHOMBO

110

IMPARANIRAKUMENYA

NKOMANE

NYARWUNGO

NYARWUNGO

111

ADPER NYARWUNGO

NKOMANE

NYARWUNGO

NYARWUNGO

112

ADVENTISTE NYARWUNGO

NKOMANE

NYARWUNGO

MARAMBO

113

ITUZE

NKOMANE

BITANDARA

RUGEYO

114

TUGANISHURI

NKOMANE

BITANDARA

BITANDARA

115

TUJYEMBERE

NKOMANE

BITANDARA

BITANDARA

116

JIJUKA

NKOMANE

TWIYA

TWIYA

117

TURWANYUBUJIJI

NKOMANE

TWIYA

KIBUGA

118

ADEPR KABAVU

NKOMANE

TWIYA

GISHENGE

119

TWIYA

NKOMANE

TWIYA

TWIYA

120

GIRUBWENGE

NKOMANE

NKOMANE

KAGANO

121

IMBEREHEZA

NKOMANE

NKOMANE

MUGALI

122

DUFATANYE

NKOMANE

MUTENGERI

MUTENGERI

123

ICYEREKEZO MUTENGERI

NKOMANE

MUTENGERI

MUTENGERI

124

GASURA

MUSANGE

GASAVE

GASURA

125

MURAMBI

MUSANGE

GASAVE

MURAMBI

126

NYAKABUYE

MUSANGE

GASAVE

NYAKABUYE

127

ADEPER CYABASANA

MUSANGE

MASAGARA

CYABASANA

128

CYARUVUNGE

MUSANGE

MASAGARA

CYRUVUNGE

129

MUHORORO EPR

MUSANGE

MASAGARA

MUHORORO

130

MUTAKARA

MUSANGE

MASAGARA

MUTAKARA

131

MUTUNTU

MUSANGE

MASAGARA

MUTUNTU

132

GITUNTU INKURUNZIZA

MUSANGE

MASAGARA

GITUNTU

133

NYAGIHIMA

MUSANGE

MASAGARA

NYAGIHIMA

134

RUTNTU

MUSANGE

MASANGANO

RUTUNTU

135

MUBUGA EAR

MUSANGE

MASANGANO

MUBUGA

136

CYIBUMBA

MUSANGE

MASANGANO

CYIBUMBA

137

GASAGARA EP NKORE

MUSANGE

MASANGANO

GASAGARA

138

NYAKABUYE

MUSANGE

MASANGANO

NYAKABUYE

139

CYABAGOMBA

MUSANGE

JENDA

CYABAGOMBA

140

KAYOGORO

MUSANGE

JENDA

KAYOGORO

141

NYAKIRAMBI

MUSANGE

JENDA

NYAKIRAMBI

142

AEBR

MUSANGE

JENDA

KABAKANNYI

143

NYAKIBUNGO

MUSANGE

JENDA

NYAKIBUNGO

144

ADEPR MUNINI

MUSANGE

MASIZI

MUNINI

145

EAR MUREHE

MUSANGE

MASIZI

MUREHE

146

COOPERATIVE RWANKANGO

MUSANGE

MASIZI

RWANKANGO

147

EAR RWINA

MUSANGE

MASIZI

RWINA

148

EGLISE NAZARET AU RWANDA

MUSANGE

NYAGISOZI

RUHUGA

149

ADPR  KABARASHI

MUSANGE

NYAGISOZI

UWABARASHI

150

KIBAGA

MUSANGE

NYAGISOZI

KIBAGA

151

ADEPR NYARUSIZA

KAMEGERI

NYARUSIZA

BANDE

152

ADEPR KIZI

KAMEGERI

KIZI

KINYANA

153

ADEPR KAMEGERI

KAMEGERI

KAMEGERI

KINYOVU

154

ADEPR BWAMA

KAMEGERI

BWAMA

KAMIRO

155

ADEPR KIREHE

KAMEGERI

KIREHE

RYANYIRATABA

156

ADEPR RUSUSA

KAMEGERI

RUSUSA

BARO

157

GATARE

GATARE

GATARE

KIYOVU

158

BAKOPFU

GATARE

BAKOPFU

TWIYA

159

MUKONGORO

GATARE

MUKONGORO

GIKUNGU

160

RUGANDA

GATARE

RUGANDA

KAMAMARA

161

SHYERU

GATARE

SHYERU

BIMBA

162

ADEPER NZEGA

GASAKA

KIGEME

NYENTANGA

163

EARKABUGA

GASAKA

KIGEME

NYENTANGA

164

GITABA

GASAKA

KIGEME

GITABA

165

EAR NYAMFUMBA

GASAKA

REMERA

NYAMIFUMBA

166

ADEPER MURAMBI

GASAKA

REMERA

MURAMBI

167

KIREHE ADVENTISTE

GASAKA

NZEGA

GASAKA

168

ADEPER MULICO

GASAKA

NYAMUGARI

KIGARAMA

169

ADEPER SUMBA

GASAKA

NGIRI

SUMBA

170

ABAKUNDAMAHORO

GASAKA

NGIRYI

KARAMBI

171

NGIRI

GASAKA

NGIRYI

KITAZIGURWA

172

DUTERIMBERE

GASAKA

NYABIVUMU

RARO

173

GIFURWE  CELL

BURUHUKIRO

GIFURWE

GIFURWE

174

GIFURWE  CELL

BURUHUKIRO

GIFURWE

UWANKIRIYE

175

EAR  MUKUNGU

BURUHUKIRO

GIFURWE

NYAMABERE

176

RURONZI

BURUHUKIRO

GIFURWE

RURONZI

177

KIBUBURO

BURUHUKIRO

RAMBYA

KIBUBURO

178

RUSEKE

BURUHUKIRO

RAMBYA

RUSEKE

179

NKAMBA

BURUHUKIRO

RAMBYA

NKAMBA

180

GITOVU

BURUHUKIRO

RAMBYA

BURUHUKIRO

181

MPANGA

BURUHUKIRO

RAMBYA

MPANGA

182

ADPR  GIKUNGU

BURUHUKIRO

KIZIMYAMURIRO

GASHWATI

183

CENTRAL  KIZIMYAMURIRO

BURUHUKIRO

KIZIMYAMURIRO

KAGANO

184

ADPR  GISHWATI

BURUHUKIRO

KIZIMYAMURIRO

GASHWATI

185

E.P  KIZIMYAMURIRO

BURUHUKIRO

KIZIMYAMURIRO

GISHWATI

186

UWINZIRA

BURUHUKIRO

KIZIMYAMURIRO

UWINZIRA

187

RUKERI

BURUHUKIRO

BYIMANA

RUKERI

188

BISHYIGA

BURUHUKIRO

BYIMANA

BISHYIGA

189

EAR GIHUMO

BURUHUKIRO

BYIMANA

GIHUMO

190

MATSINDA

BURUHUKIRO

MUNINI

MATSINDA

191

UWINZOVU

BURUHUKIRO

MUNINI

UWINZOVU

192

EAR KABINGO

BURUHUKIRO

MUNINI

MAGUMIRA

193

RUKWANDU

BURUHUKIRO

MUNINI

RUKWANDU

194

EAR BUSHIGISHIGI

BURUHUKIRO

BUSHIGISHIGI

BUSHIGISHIGI

195

EP BUSHIGISHIGI

BURUHUKIRO

BUSHIGISHIGI

BUSHIGISHIGI

196

RUSEKERA

BURUHUKIRO

BUSHIGISHIGI

RUSEKERA

197

GIHARAYUMBU

BURUHUKIRO

BUSHIGISHIGI

GIHARAYUMBU

198

MUGOTE

BURUHUKIRO

BUSHIGISHIGI

MUGOTTE

Imbuga zirebana n'uburezi

kanda ku mbuga zinyuranye ziri hasi aha ubone amakuru ku bujyanye n'uburezi

www.hec.gov.rw

www.mineduc.gov.rw

www.ur.ac.rw

www.reb.rw